Мининфраструктуры разъяснило, как правильно заполнять товарно-транспортную накладную

1359

Мінінфраструктури в листі від 11.03.2014 р. № 2455/25/10-14 надало роз’яснення  щодо заповнення товарно-транспортноï накладноï (далі — ТТН) під час здiйснення перевезень автомобiльними транспортними засобами.

1. Щодо можливостi заповнення форми вiд руки, а частково – друкованим способом.

Вимоги стосовно заповнення ТТН  лише друкованим або iншим способом Правилами не встановлюються.

2. Щодо проставлення печатки перевiзника.

Пiсля прийняття вантажу згiдно з ТТН водiй (експедитор) пiдписуϵ всi iï екземпляри. Вимоги стосовно засвiдчення Перевiзником товарно-транспортноï накладноï Правилами не встановлюються.

3. Щодо заповнення реквiзиту «Вiдомостi про вантаж» у випадку вiдсутностi можливостi зазначити всi найменування вантажiв.

Згідно з п. 11.7 глави 11 Правил, якщо в ТТН немаϵ можливостi перерахувати всi найменування вантажу, пiдготовленого для перевезення, до такоï накладноï Замовник додаϵ документ довiльної форми з обов´язковим зазначенням вiдомостей про вантаж (графи 1 – 10 товарно-транспортноï накладноï).

У цих випадках в товарно-транспортнiй накладнiй зазначаϵться, що до неï додаϵться як товарний роздiл документ, без якого товарно-транспортна накладна вважаϵться недiйсною i не може використовуватись для розрахункiв з Замовником.

4. Щодо визначення маси вантажу, який відвантажуϵться насипом.

Згідно з пунктом 6.2 глави 6 Правил, визначення маси вантажу провадиться технічними засобами Замовника. Вiдповдно до вимог пункту 6.6 глави 6 Правил маса насипних навалочних вантажiв, а також харчових наливних вантажiв, якi перевозять в автомобiлях-цистернах, визначаϵться, головним чином, автомобiльними вагами. Також, Правилами визначенi особливостi визначення маси вантажiв в залежностi вiд виду продукцiï, що перевозиться.

5. Щодо заповнення реквiзиту «Переадресування вантажу».

Пунктом 11.4 глави 11 Правил визначено, що ТТН на перевезення ванатжiв автомобiльним транспортом Замовник (вантажовiдправник) повинен виписувати в кiлькостi не менше чотирьох екземплярiв. Замовник (вантажовiдравник) засвiдчуϵ всi екземпляри ТТН пiдписом i за необхiдностi печаткою (штампом). Перший екземпляр товарно-транспортноï накладноï залишаться у Замовника (вантажовiдправника), другий – передаϵться водiϵм (експедитором) вантажоодержувачу, третiй i четвертий екземпляри, засвiдчени пiдписом вантажоодержувача (у раз потреби й печаткою або штампом), передаϵться Перевiзнику.

Згідно з п. 13.11 глави 13 Правил, якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж вiд Перевізника, iнший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за погодженням з вантажовiдправником.

Слiд зазначити, що якщо Перевiзник не одержав вiд вантажовiдправника вiдомостей про змiну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, вiн зобовязаний повернути вантаж вантажовiдправнику. Вартiсть перевезення вантажу при його поверненнi сплачує Замовник.

Тобто у ТТН реквiзит «Переадресування вантажу» на етапi iï виписування Замовником (вантажовiдправником) не заповнюϵться. Реквiзит «Переадресування вантажу» заповнюϵться вантажоодержувачем пiд час приймання вантажу. У випадку виникнення необхiдностi переадресування вантажу зазначений реквiзит заповнюϵться iз дотриманням вимог пункту 13.11 глави 13 Правил.

6. Щодо заповнення реквiзиту «Вид перевезень».

Реквiзит «Вид перевезень» у товарно-транспортнiй накладнiй передбачаϵ зазначення виду роботи перевiзника за вiдрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покiлометровим тарифом, централiзованi перевезення тощо.

7. Щодо заповнення реквiзиту «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевзником».

Вiдповiдно до глави I Правил транспортна послуга – перевезення вантажiв та комплекс допомiжних операцiй, що пов´язанi з доставкою вантажiв автомобiльним транспортом.

Пунктом 14.1 глави 14 Правил визначено, що форма i порядок розрахункiв, а також випадки змiни розмiру оплати за перевезення вантажiв i надання iнших послуг, пов´язаних з цим, визначаються Перевiзником з вантажовiдправником або вантажоодержувачем – Замовником при укладеннi ними Договору на перевезення вантажiв.

Враховуючи викладене, у реквiзитi «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевiзником» зазначаються види операцiй та послуг, пов´язанi з перевезенням вантажiв, якi Перевiзник виконуϵ для Замовника вiдповiдно до укладеного договору на перевезення вантажiв.

Окремо слiд зазначити, що Правила не регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажiв, пошти та перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi, оскiльки такi перевезення мають своï особливостi, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил iз вiдповiдними компетентними установами.